حسن شماعی‌زاده: چلچله

چلچله
شعر: زویا [زاکاریان]
آهنگ: مارتیک
خواننده: حسن شماعی‌زاده