هوشنگ ابتهاج: بازگشت (صدای شاعر)

هوشنگ ابتهاج بازگشت

بازگشت
سروده و صدای: هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه)
موسیقی: بتهوون، سرناد او. پی. ۸ موومان سوم

بازگشت
[این شعر در روز آزادی زندانیان سیاسی (۳ آبان ۱۳۵۷ به یاد یارانی که در زندان‌های شاه شهید شدند، سروده شده است.]

بی مرغ، آشیانه چه خالی‌ست!
خالی‌تر آشیانۀ مرغی
کز جفت خود جداست!

آه، ای کبوتران سپید شکسته‌بال!
اینک به آشیانۀ دیرین خوش آمدید.
اما، دلم به غارت رفته است
با آن کبوتران که پریدند،
با آن کبوتران که دریغا
هرگز به خانه بازنگشتند! . . .

تهران، ۳ آبان ۱۳۵۷
از مجموعه «یادگار خون سرو»

* * *
یادنامه‌ی «هوشنگ ابتهاج» (سایه)

* * *

error: Content is protected !!