زندگی و آثار «فردریک شوپن» (نوشتاری) (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار شوپن محمد قاضی

زندگی و آثار فردریک شوپن
نوشته: کلود دو فرن
ترجمه: محمد قاضی
نقاشی: مصطفی اوجی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

زندگی و آثار شوپن محمد قاضی

* * *
این داستان در شکل شنیداری (MP3)

زندگی و آثار شوپن شنیداری

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!