زندگی و آثار «فردریک شوپن» (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار شوپن محمد قاضی

زندگی و آثار فردریک شوپن
نوشته: کلود دو فرن
ترجمه: محمد قاضی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

با صدای:
مظفر مقدم
خسرو فرحزادی
ژاله

* * *
این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

زندگی و آثار شوپن محمد قاضی

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!