زندگی و آثار «فردریک شوپن» (کانون پرورش فکری)

فردریک شوپن
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

نوشته: کلود دو فرن
ترجمه: محمد قاضی
نقاشی: مصطفی اوجی
صدا: مظفر مقدم ـ خسرو فرخزادی ـ ژاله

فایل شنیداری (دانلود)

* * *