زندگی و آثار «فردریک شوپن» (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار شوپن

زندگی و آثار فردریک شوپن
نوشته: کلود دو فرن
ترجمه: محمد قاضی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱


با صدای:
مظفر مقدم
خسرو فرحزادی
ژاله

فایل شنیداری (دانلود)

زندگی و آثار فردریک شوپن* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *