هوشنگ ابتهاج: پرنده می‌داند (صدای شاعر)

هوشنگ ابتهاج پرنده می داند

پرنده می‌داند
سروده و صدای: هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه)
موسیقی: چایکوفسکی، کنسرتو ویلون، موومان دوم

خیال دلکش پرواز در طراوت ابر
به خواب می‌ماند.
پرنده در قفس خویش
خواب می‌بیند.

پرنده در قفس خویش
به رنگ‌و روغن تصویر باغ می‌نگرد.
پرنده می‌داند
که باد بی‌نفس است
و باغ تصویری است.

پرنده در قفس خویش
خواب می‌بیند.

تهران، ۱۳۵۰
از مجموعه «یادگار خون سرو»

* * *
یادنامه‌ی «هوشنگ ابتهاج» (سایه)

* * *

error: Content is protected !!