گیتی: واست ناز می‌کنم ـ نیناش‌ناش (جلد صفحه)

ترانه های فیلم پاپوش

ترانه‌های فیلم «پاپوش»
گیتی پاشایی
(رویال رکورد)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گیتی ـ نیناش‌ناش
گیتی ـ واست ناز می‌کنم

* * *

error: Content is protected !!