نارملا: صبر اومد ـ تشریف نداشتید (جلد صفحه)

نارملا تشریف نداشتید

صبر اومد جخت اومد ـ تشریف نداشتید
نارملا
(رویال)