فریدون فرخزاد: چرا هیچکس نمی‌خواد ـ از من نخواه (جلد صفحه)

چرا هیچکس نمی‌خواد حرفامو باور بکنه ـ از من نخواه عاشق بشم
فریدون فرخزاد
(شباهنگ)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
فریدون فرخزاد ـ چرا هیجکس نمیخواد حرفامو باور بکنه
فریدون فرخزاد ـ از من نخواه عاشق بشم

* * *

error: Content is protected !!