عباس مهرپویا: آسمان می‌گرید امشب (جلد صفحه)

عباس مهرپویا آسمان می گرید امشب

آسمان می‌گرید امشب
عباس مهرپویا
(آهنگ روز)

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عباس مهرپویا ـ آسمان می‌گرید امشب

* * *

error: Content is protected !!