هایده: آزاده‌ام ـ نمی‌دانم نمی‌خواهم بدانم (جلد صفحه)

آزاده‌ام ـ نمی‌دانم نمی‌خواهم بدانم
هایده
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
هایده ـ آزاده‌ام
هایده ـ نمی‌دانم، نمی‌خواهم بدانم

* * *

error: Content is protected !!