حسن شجاعی: نفرین ابد ـ زاینده‌رود (جلد صفحه)

حسن شجاعی نفرین ابد زاینده رود

نفرین ابد ـ زاینده‌رود
حسن شجاعی
(شباهنگ)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
حسن شجاعی ـ نفرین ابد
حسن شجاعی ـ زاینده‌رود

* * *

error: Content is protected !!