فریدون فرخزاد: صبر سنگ

فریدون فرخزاد صبر سنگ

صبر سنگ
شعر: فروغ فرخزاد
آهنگ: فریدون فرخزاد
خواننده: فریدون فرخزاد

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *