فریدون فرخزاد: دو آشنا، دو همزاد ـ صبر سنگ (جلد صفحه)

فریدون فرخزاد صبر سنگ

دو آشنا، دو همزاد ـ صبر سنگ
فریدون فرخزاد
(زنگوله)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
فریدون فرخزاد ـ صبر سنگ
فریدون فرخزاد ـ دو آشنا، دو همزاد

* * *

error: Content is protected !!