پوران: لج و لجبازی ـ من چکنم (جلد صفحه)

پوران لج و لجبازی

لج و لجبازی ـ من چکنم
پوران
(P.P پرسپولیس = تخت‌ جمشید)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
پوران ـ لج و لجبازی
پوران ـ من چکنم

* * *

error: Content is protected !!