زندگی و آثار «فرانتس لیست» (کانون پرورش فکری)

فرانتس لیست
نوشته: ژوزه برویر
ترجمه: خسرو سمیعی
نقاشی: محمدرضا عدنانی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

 صدای: منوچهر انور ـ رضا بابک
سوسن فرخ‌نیا ـ ناصر طهماسب ـ باقر کریم‌پور

* *‌ *