زندگی و آثار «فرانتس لیست» (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار فرانتس لیست

فرانتس لیست
نوشته: ژوزه برویر
ترجمه: خسرو سمیعی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

با صدای:
منوچهر انور
رضا بابک
سوسن فرخ‌نیا
ناصر طهماسب
باقر کریم‌پور

زندگی و آثار فرانتس لیست

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!