زندگی و آثار «آنتونیو ویوالدی» (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار آنتونیو ویوالدی

آنتونیو ویوالدی
نوشته: ژان روی
ترجمه: بهرخ منتظمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

 با صدای:
علیرضا مجلل
محمد جعفری
سیمین احساسی
خسرو فرحزادی

فایل شنیداری (دانلود)

زندگی و آثار ویوالدی

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *