زندگی و آثار «آنتونیو ویوالدی» (کانون پرورش فکری)

آنتونیو ویوالدی

نوشته: ژان روی
ترجمه: بهرخ منتظمی
نقاشی: محمدرضا عدنانی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

 صدای: علیرضا مجلل ـ محمد جعفری
سیمین احساسی ـ خسرو فرحزادی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone