زندگی و آثار «آنتونیو ویوالدی» (کانون پرورش فکری)

آنتونیو ویوالدی
نوشته: ژان روی
ترجمه: بهرخ منتظمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۲

 صدای: علیرضا مجلل ـ محمد جعفری
سیمین احساسی ـ خسرو فرحزادی

* * *