حسن تهرانی: کرم شب‌تاب (کانون پروش فکری)

حسن تهرانی کرم شب تاب

کرم شب‌تاب
نویسنده: حسن تهرانی
موسیقی: پرویز منصوری
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!