حسن تهرانی: کرم شب‌تاب (کانون پروش فکری)

کرم شب تاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کرم شب‌تاب
نویسنده: حسن تهرانی
موسیقی: پرویز منصوری
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

فایل شنیداری (دانلود)

کرم شب تاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان* * *