زندگی و آثار «موزار» (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ولفگانگ آمادئوس موزار
نوشته: ژرژ دو هامل
ترجمه: لیلی امیر ارجمند
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

با صدای: منوچهر انور

* * *
این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

زندگی و‌ آثار موزارت

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!