پوران: ماجرای من

پوران شاپوری ماجرای من

ماجرای من
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: پوران شاپوری

error: Content is protected !!