نصیری: حمیرا

نصیری حمیرا

حمیرا
شعر: ؟
آهنگ: ؟
خواننده: حسن نصیری

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *