ملوک ضرابی: صنما به خدا از دوریت

ملوک ضرابی صنما به خدا از دوریت

صنما به خدا از دوریت
تار: مرتضی‌خان
ویلون: موسی‌خان

error: Content is protected !!