احمد شاملو: کاشفان فروتن شوکران

احمد شاملو کاشفان فروتن شوکران

کاشفان فروتن شوکران
سروده و صدای: احمد شاملو
موسیقی: فریدون شهبازیان

«اشعار این مجموعه در سالهای مختلفی سروده شده اما در موضوعی واحد: اعدام مبارزان و انقلابیون این وطن. . . » [برگرفته از مقدمه‌ی احمد شاملو در معرفی این مجموعه]

* * *
آثار «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!