بیژن مفید: آفتاب آمد ـ آفتاب مهر آمد (کانون پرورش فکری)

آفتاب آمد، آفتاب مهر آمد
شعرها از:
مولوی ـ احمدرضا احمدی
موسیقی متن:
داریوش دولتشاهی
گوینده:
بیژن مفید
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۴

فایل شنیداری (دانلود)

* * *