داستان شب: شکوهِ زندگی

داستان شب رادیو ایران قدیم

شکوه زندگی
نوشته: محمد مجلسی
کارگردان: شاهرخ نادری
گوینده داستان: مولود عاطفی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش:
● فریدون اسماعیلی
● اکبر مشکین
● مهین شهرجردی
● فراز
● بهمن قاضی
● سیما
● مسعود تاجبخش

* * *

error: Content is protected !!