برنامه رادیویی گلچین هفته ۴۹

برنامه گلچین هفته ۴۹

● پیش درآمد افشاری / درویش‌خان / تنظیم: فرامرز پایور
● 05:44 باد خزان / درویش‌خان / خواننده: محمدرضا شجریان
● 12:31 ترانه‌‌ای شیرازی با صدای زیبا / تنظیم و اجرا: گروه مفتاح
● 16:30 قطعاتی در دستگاه راست پنچگاه / جواد معروفی
● 23:48 آهوی وحشی / اسماعیل مهرتاش / تنظیم: فرامرز پایور / خواننده: عبدالوهاب شهیدی
● 35:49 ترانه‌ای با صدای سیمین غانم / شعر: ابوالقاسم حالت / آهنگ: اکبر محسنی / گروه مفتاح
● 45:19 تازه بهار / شعر: هلالی جغتایی / آهنگ: محمدرضا لطفی / گروه شیدا / خواننده: محمد گلریز
● 53:40 رنگ ناز / علینقی وزیری / گروه مفتاح به رهبری: فریدون شهبازیان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!