داستان شب: معلم

داستان شب رادیو ایران قدیم

معلم
فکر از: ژوزف دکو
نوشته‌: محمد مجلسی
کارگردان: صادق بهرامی
تهیه‌کننده: مهدی شرفی
گوینده: مانی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش:
● شهلا
● رامین فرزاد
● فراز
● حسین امیرفضلی
● مسعود تاجبخش
● محسن فرید
● آرزو
● باقر کریم‌پور

* * *

error: Content is protected !!