برنامه رادیویی گلچین هفته ۸۹

برنامه گلچین هفته ۸۹

● 00:45 پیش درآمد ابوعطا / گروه شیدا به سرپرستی: محمدرضا لطفی
● 06:23 از نواخته‌های استاد ابوالحسن صبا / تنظیم و اجرا: حسین علیزاده
● 08:15 بازسازی و باز نوازی توسط حسین علیزاده
● 11:33 اجرای گروهی همین تصنیف با صدای پریسا
● 15:31 قطعاتی در چهارگاه / حسین علیزاده / پرویز مشکاتیان / بهمن رجبی
● 24:21 قطعه‌ای کوتاه با تنبک / بهمن رجبی
● 27:57 رویای وصال / رودکی / فرامرز پایور / نادر گلچین
● 37:50 گوشه‌هایی از افشاری / قمرالملوک وزیری
● 44:26 در کوچه‌سار شب / هوشنگ ابتهاج / محمدرضا لطفی / تنظیم: فریدون شهبازیان / محمدرضا شجریان
● 52:46 رنگ ناز / علینقی وزیری / گروه مفتاح

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!