برنامه رادیویی گلچین هفته ۹۰

برنامه گلچین هفته ۹۰

● 00:43 پیش درآمد بیات اصفهان / مرتضی نی‌داود / گروه شیدا به سرپرستی: محمدرضا لطفی
● 04:14 خامه‌ی تقدیر / گروه سماعی / شهرام ناظری
● 12:46 باران / سیاوش کسرایی / جواد معروفی / عهدیه
● 17:34 قطعه‌ای در بیات اصفهان / تار: علینقی وزیری
● 24:46 آهنگی از علینقی وزیری / شعر: سعدی / غلامحسین بنان
● 30:31 گوشه‌هایی از دستگاه نوا / همراه با تفسیری شاعرانه بر هنوایی سازها / هوشنگ ابتهاج

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!