بیژن مفید: نمایشنامه‌ی خاموشی دریا

«خاموشی دریا»
[نمایشنامه رادیویی]
نویسنده: ژان بروله (ورکور)
کارگردان: بیژن مفید

پیرمرد: بیژن مفید
دختر: فهیمه راستکار
ورنرفون اورناک: ناصر طهماسب

بخش اول نمایشنامۀ رادیویی «خاموشی دریا»

بخش دوم نمایشنامۀ رادیویی «خاموشی دریا»

کتاب «خاموشی دریا» در شکل نوشتاری (PDF)

* * *

فهرست مجموعه آثار «بیژن مفید» در این سایت

* * *