هانیبال الخاص: گیلگمش (کانون پرورش فکری)

هانیبال الخاص گیلگمش

گیلگمش
به روایت: هانیبال الخاص
تصویرگر: منوچهر صفر زاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

هانیبال الخاص گیلگمش

خلاصه کتاب:
در روزگاران کهن، در شهر اوروک پادشاهی با فر و شکوه بسیار فرمان می‌راند. نام این فرمانروای شکوهمند گیلگمش بود. این داستان از همان روزگاران به یادگار مانده است، یعنی آن زمان که خدایان و آدمیان یگانه بودند و چندین راه، آسمانها را به زمین می‌پیوست و زمین را به آسمانها. گیلگمش، هم خدا بود و هم انسان، و از این هر دو، بهره‌ها داشت. دو بهره از تنش خدایی و جاودان بود و یک بهره از آن، آدمی‌وار و دستخوش مرگ. رنج و شکنج این دوگانگی تا زنده بود با او بود. بسیار کوشید تا از مرگ برهد و در این جهان جاودانه شود ولی سرانجام سر بر آستان مرگ سود و از جهان آسود. در کتاب حاضر این افسانه از سرزمین آشور کهن به نثری زیبا بازگویی شده است.

مشخصات کتاب:
نام کتاب: گیلگمش
به روایت: هانیبال الخاص
تصویرگر: منوچهر صفر زاده

موضوع: داستان

قیمت: ۴۰ ریال
تعداد صفحات: ۴۰ صفحه
قطع کتاب: ۲۴ × ۲۴ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۵۱
نوبت چاپ دوم: ۱۳۵۵
شمارگان چاپ: ۲۰۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!