چهل حکایت از گلستان سعدی (خسرو شکیبایی)

چهل حکایت از گلستان سعدی
به روایت و  صدای خسرو شکیبایی
موسیقی: کارن همایونفر ـ آرش بادپا

* * *