سعدی ـ چهل حکایت از گلستان (خسرو شکیبایی)

چهل حکایت از گلستان سعدی
به روایت و  صدای خسرو شکیبایی
موسیقی: کارن همایونفر ـ آرش بادپا

 


* * *
صفحه‌ی همین مطلب در وب‌سایت قبلی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone