فروغ فرخزاد: پرنده مُردنی‌ست (مجموعه ترانه‌ها)

پرنده مردنی‌ست
فروغ فرخزاد
(مجموعه ترانه‌ها)

پرنده مُردنی‌ست

دلم گرفته است
دلم گرفته ‌است

به ایوان می‌روم و انگشتانم را
بر پوست کشیدهٔ شب می‌کشم
چراغ‌های رابطه تاریکند
چراغ‌های رابطه تاریکند

کسی مرا به آفتاب
معرفی نخواهد کرد
کسی مرا به میهمانی گنجشک‌ها نخواهد بُرد
پرواز را بخاطر بسپار
پرنده مُردنی‌ست

از مجموعهٔ «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»

* * *

از مجموعه‌ترانه‌های «فروغ فرخزاد»:

هدیه
بعدها
رمیده
عصیان
عاشقانه
تولدی دیگر
اندوه‌پرست
میان تاریکی
آفتاب می‌شود
از دوست داشتن
پرنده مردنی‌ست
به علی گفت مادرش روزی
به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد

* * *
بازگشت به «یادنامهٔ فروغ فرخزاد»

* * *