الهه: جمیله یکه‌سوار

جمیله یکه‌سوار
خواننده: الهه

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone