پوران:‌ کیه، کیه در می‌زنه!؟

کیه، کیه در می‌زنه!؟
شعر: علی‌اکیر شیدا
آهنگ: علی‌اکبر شیدا
خواننده: پوران

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone