آفت: از اینور، از اونور

از اینور، از اونور
شعر: امیر عظیمی
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: آفت

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone