عباس مهرپویا: قبیلهٔ لیلی

قبیلهٔ لیلی
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: عباس مهرپویا
تنظیم آهنگ: آرمیک
خواننده: مهرپویا

از «عباس مهرپوبا» در این سایت:
تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone