حسن شماعی‌زاده: حمومی

حمومی
شعر: فولکور
خوانندگان: حسن شماعی‌زاده، مارتیک، بهرام

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone