حسن شماعی‌زاده: حمومی

حمومی
شعر: فولکور
خوانندگان: حسن شماعی‌زاده، مارتیک، بهرام

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *