احمد شاملو ـ فصل دیگر (کانون پرورش فکری)

شعرهای احمد شاملو
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

* * *

فصل دیگر


بی‌آن‌که دیده بیند،
در باغ
احساس می‌توان کرد
در طرح پیچ‌پیچ مخالفسرای باد
یأس موقرانۀ برگی که
بی‌شتاب
بر خاک می‌نشیند.

بر شیشه‌های پنجره
آشوب شبنم است.

ره بر نگاه نیست
تا با درون درآئی و در خویش بنگری.

با آفتاب و آتش
دیگر
گرمی و نور نیست،
تا هیمه خاک سرد بکاوی
در
رؤیای اخگری.

این فصل دیگری‌ست
که سرمایش
از درون
درک صریح زیبائی را
پیچیده می‌کند.

یادش به‌خیر پائیز
با آن
توفان رنگ و رنگ
که برپا
در دیده می‌کند!

هم برقرار منقل ارزیر آفتاب،
خاموش نیست کوره
چو دیسال:
خاموش
خود
منم!

مطلب از این قرار است:
چیزی فسرده است و نمی‌سوزد
امسال
در سینه
در تنم!

۱۳۴۹
از مجموعۀ «شکفتن در مه»

* * *
برگشت به اشعار شاملو با صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone