سوسن: یادته

یادته
شعر: اکبر آزاد
شعر: منوچهر گودرزی
خواننده: سوسن

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!