سوسن: یادته ـ هر کی به فکر خویشه (جلد صفحه)

سوسن یادته هر کی به فکر خویشه

یادته ـ هر کی به فکر خویشه
سوسن
(المپیک)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
سوسن ـ یادته
سوسن ـ هر کی به فکر خویشه

* * *

error: Content is protected !!