حمید قنبری ـ پوران: راز و نیاز

راز و نیاز
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: گلشن راد
خوانندگان: حمید قنبری، پوران شاپوری

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *