عارف ـ نارملا: دست به دست

عارف نارملا دست به دست

دست به دست
شعر: پرویز وکیلی | خوانندگان: عارف و نارملا
بر آهنگ: Esma Redzepova – Opa Nina Nina

عارف:
کاشکی یارم گل بشه بشینه تو دامنوم
یار به من نزدیک بشه، نزدیکتر از پیراهنوم

نارملا:
آفتاب ندیده این تنم، سفیده پای گردنم
اون ناز و آسه رفتنم، این خوندن و رقصیدنم

عارف:
کاشکی بشم چو آینه، بشینم روبرویت
کاشکی بشم چون شونه، بکشم دستی به مویت

نارملا:
نگاه به ساق پام نکُن ترسم دل‌تو آب کنم
سر شب بیام به خوابت چشمون‌تو بی‌خواب کُنم

هم‌خوان:
بپا نخوره دست تو به دستم
که من مثال گل آتیش هستم
اگر صبح به خیال تو مستم
سر شب مال نومزدوم هستم

* * *
نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *

error: Content is protected !!