عباس مهرپویا: کولی گل‌فروش

کولی گل‌فروش
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: عباس مهرپویا
ارکستر: اروین موره (Erwin Muret)
خواننده:‌ عباس مهرپویا

از «عباس مهرپوبا» در این سایت:
تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

ترانه‌های «تک‌ساز» (مجموعه ترانه‌ها)

* * *