پوران: شکوفه‌ها

شکوفه‌ها
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
خواننده: پوران

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *