مرضیه: از من بگذرید

از من بگذرید
شعر: [معینی کرمانشاهی]
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: مرضیه

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *