عهدیه: نغمه‌ی آسمانی

عهدیه نغمه آسمانی

نغمهٔ آسمانی
شعر: کریم فکور | خواننده: عهدیه
بر آهنگ: نحن والقمر جيران با صدای فیروز

نغمه‌ی آسمانی
شعر: کریم فکور
آهنگ: فتنه
خواننده: عهدیه

امشب از آسمانها ، آید این نغمه در گوش من
خیزد از قلب خاموش من، شعله‌ای پنهان
ماه افسونگر امشب نقش رویا دارد
نور شادی بارد بر حریم جان
ای خدا، امشب بیا فنا کُن مرا در این رویا
ای خدا، ندانم چرا نبینم صفا در این دنیا
ماه افسونگر امشب نقش رویا دارد
نور شادی بارد بر حریم جان
[گر جان و دل با صفا کنی دور از افسون‌ها
گردد دنیا پیش چشم تو شیرین چون رویا
یاید مکان در آسمان، آن کس که بی‌ریا بود
چون فرشتگان‌، بنگر بر آسمانها]

* * *
نمونه‌‌ی فارسی‌شده‌ی ترانه‌های مشهور

* * *

error: Content is protected !!