رامین ـ عهدیه: گل گندم (دو صدایی)

گل گندم
خوانندگان: رامین ـ عهدیه