الهه: بنگ بنگ!

بنگ بنگ!
خواننده: الهه

آهنگ اصلی این ترانه در اینجا بشنوید!
نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *