عارف: بی تو فردایی ندارم

بی‌تو فردایی ندارم
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: افشین [مقراضی]
خواننده: عارف

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

error: Content is protected !!